apples-brent-hoard-flickr

Решения за електронно обучение

Внедряване на системи за управление на ученето (LMS), планиране и управление на организационен преход от предоставяне на традиционно обучение към смесено (blended) и онлайн обучение.

online-tablet-screen

Цифрово учебно съдържание

Проектиране на учебни материали, видеоклипове, задания, тестове и напълно интегрирани дигитални уроци. Разработване на учебни казуси и изпитни казуси по предварително зададени критерии и съответстващи на определено квалификационно ниво.

wheelchair

Образование и обучение за хора с увреждания

Подобряване достъпността на съществуващи програми за обучение и създаване на специални атрактивни пътеки и образователни решения за обучаеми с увреждания и специални образователни потребности (СОП).

computer-code

Подвеждаща информация и дезинформация

Изследване и проучване на практическите последици от създаването и разпространението на дезинформация. Класификация и йерархия на свързаните с това типове информация, техните цели, стимулите за разпространяване, механизмите за възприемане и формиране на познание.

circuit-colours

Когнитивна наука и практически решения

Концептуални модели за практически решения на образователни и социални проблеми, базирани на когнитивна наука. Разработване и пилотно тестване на практически и мащабируеми методи и инструменти.

papers

Преглед и проучване на информация

Тематични проучвания на публични политики, секторно развитие, научни изследвания. Резюме на констатациите, анализи на неколичествени данни. Свързване на качествени с количествени данни.

office-table

Проучвания за приложимост и планове за устойчивост

Структуриране и изготвяне на проучвания за приложимост и планове за устойчиво развитие, свързани с бизнес операции и международни дейности в областта на образованието и обучението.

business-report-graphs-and-charts

Изследвания, събиране и анализиране на данни

Проектиране на проучвания и въпросници, събиране на данни, събиране на подходящи обществено достъпни статистически данни, обработка на количествени данни, създаване на визуални изображения и инфографики.

Избрани примери

> Разработвали сме редица предпроектни проучвания, планове за устойчиво развитие и оперативни насоки за различни инициативи и бизнеси, като например: състезания за умения за хора с увреждания/СОП, центрове за сертифициране на ИКТ умения, модели и структури в областта на мис- и дезинформацията за нуждите на образованието.

> Провели сме мащабни мултинационални онлайн проучвания по свой дизайн и относно различни проблеми от областта на образованието.  Част от работата ни е анализирането на данните, за да бъде извлечена и осмислена информацията от постъпилите отговори от гледна точка на нашите знания и умения. Проучванията разкриват съществуващи практики, тенденции и нововъзникнали проблеми и са източник на прозрения, които подпомагат преподавателите и допринасят за конструирането на подходящи решения и политики.

> NTCenter подпомага организациите да преминат от традиционни методи на преподаване и класическа учебна среда към предоставянето на изцяло дигитално обучение. Това включва организационно предструктуриране, обучение на преподавателите, разработване на системи за подкрепа на обучаваните, въвеждане на LMS и дизайн на дигитално учебно съдържание.

> Замислихме, разработихме и управлявахме процеса по създаване на подробна идейна рамка за противодействие на мис- и дезинформацията в учебна среда. Приложихме концепции от когнитивната наука и лингвистика, от приложната невронаука и биологията на човешкото развитие. Това беше предизвикателен проект, който идентифицира възникваща нужда и използва науката за създаване на целенасочени и мащабируеми интервенции за обучение с доказана ефикасност.

> Създаваме и прилагаме индивидуални решения за проследяване и оценка на качеството, за управление на риска и планиране на извънредни ситуации, за оценка на въздействието. Имаме готовност за гъвкави решения и дългосрочни проучвания.