Представяне на първи резултати по проект RED

На втората работна среща по проект RED, която се проведе през месец септември в Антверпен, Белгия, беше представен Анализ на нуждите на хората с ниска грамотност, математически и компютърни умения. Самият Анализ има за цел да определи кои са конкретните целеви групи и заинтересовани организации, да разкрие областите, върху които е необходимо да се работи повече и да  покаже какви са нуждите на хората с ниска грамотност, математически и компютърни умения.
Обсъдени бяха дейностите, свързани със създаването на базов тест, който да насочи потребителите към конкретна помощ и подкрепа в онлайн платформата, както и създаването на своеобразна карта, съдържаща информация за съществуващи мерки и програми в помощ на хората в неравностойно положение на пазара на труда.
Основната цел на проекта е да се създаде онлайн платформа, която да бъде използвана като иновативен инструмент в помощ на целевата група, както и да повиши социалното участие потребителите.

NEEDS ANALYSIS SUMMARY REPORT