content_logo_erasmus_plus_jpeg_small-300x78

От 2003-та година NTCenter е активен инициатор и участник в проекти, съфинансирани от програмите за образование и обучение на Европейския съюз.

Най-често това са стратегически партньорства, свързани с обмен на добри практики, разработка на нови методики за преподаване и оценяване, изработване и изпробване на инструменти в помощ на образованието и обучението – електронни ресурси, онлайн платформи, тестове за самооценка, матрици за анализ, професионални профили.

Искате ли да разберете с кого си партнираме?

Работата в широка партньорска мрежа с разнообразни организации носи осезаема добавена стойност за нашите проекти и инициативи. Щракнете тук, за да видите някои от тези организации. Дали вашата ще е следващата в този списък?

 • декември 2022

  BROD | Digital Europe

  Bulgarian-Romanian Observatory of Digital Media

  Digital Europe: 101083730 | DIGITAL-2021-TRUST-01-EDMO

 • ноември 2022

  T-ACT | Erasmus+

  Learning Lines for Teaching Advanced Critical Thinking

  Еразъм+ | 2022-1-BE02-KA220-SCH-000086253

  T-ACT е проект, в който ще въведем образователни пътеки за информационна грамотност и активно гражданство във фламандската училищна система. Дизайнът на този проект беше основан на нуждите и предизвикателствата, представени от AGSO, системният оператор на държавните училища в град Антверпен, но разглежда също и  интеграцията с други училищни системи и различни държави и региони.

 • септември 2022

  3-D Printing | Еразъм+

  3 – D printers, Development, Digital community 2022-2024

  Еразъм+ | KA210-VET-D4E234BA

  Основната цел на 3D проекта е да повиши техническите умения и дигиталните компетенции на учениците в областта на професионалното обучение и образование (ПОО) чрез внедряване на нов подход на обучение при прилагане на 3D принтиране в образованието. 3D принтерите са актуална технология в днешния дигитален и технологичен свят. Проектът ще свързва практическите учебни дейности по създаването на нови 3D проекти с повишаването на осведомеността и разбирането на общите ценности на ЕС от учениците, а учениците от ПОО ще имат предизвикателството да разработят обект на 3D модел по темата културно (занаятчийско) наследство на ЕС.

 • септември 2022

  Disinfo Academy | Еразъм+

  Disinfo Academy For HE Students | 2022-2025

  Еразъм+ | 2022-1-BG01-KA220-HED-000085747

  Разглеждаме този проект като възможност за повишаване на нашата компетентност и професионална експертиза в областта. Структурираме го по начин, за да увеличим максимално стойността, като гарантираме, че не само работим върху цялостни решения (актуализирана методология и онлайн курс), но на междинни аналитични документи, присъщи на изследователска стойност (анализ на съществуваща методология, препоръки от новоидентифицирани практики, доклад за когнитивни процеси, експериментална система за етикетиране, подобрен обхват и ефективност на разказите). Това ще даде основание за по-добро разбиране и допълнителни подобрения в борбата с дезинформацията и проверката на фактите.

 • януари 2022

  Net4SocietyHE | Хоризонт Европа

  Network of National Contact Points for Cluster 2 "Culture, Creativity and Inclusive society" and "SSH
  Integration" 2022-2029

  Хоризонт Европа: 101059986 | HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02

  Net4SocietyHE e нашето първо участие в програма Хоризонт Европа (ХЕ). Ние сме партньори в консорциум, който подкрепя транснационалната мрежа на Националните контактни точки (НКТ) по Клъстър 2 "Култура, творчество и приобщаващо общество" на ХЕ. НКТ са официално номинирани в помощ на изследователите и всички други заинтересовани страни в усилията им да кандидатстват за европейско финансиране.

  В рамките на тази мрежа НУЦ ще изпълнява ролята на импакт мениджър за период от 7 години и ще отговаря за всички дейности, свързани с мониторинг, измерването, анализа и препоръките в рамките на проекта. В тази роля, ние работим директно с координатора на проекта, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

 • декември 2021

  ALICE | Еразъм+

  Assessment for Learning in Citizenship Education 2021-2024

  Erasmus+ 2021: 2021-1-BE02-KA220-SCH-000030342

  Проект ALICE се занимава с изследване на добри практики и разработване на инструменти за формативно оценяване на ученето в направление "Гражданско образование". 

 • ноември 2021

  InTACT | Еразъм+

  Inspiring Teachers Against Conspiracy Theories 2021-2024

  Erasmus+ 2021: 2021-1-BG01-KA220-ADU-000026295

  InTACT е продължение на успешния проект De Facto и основната тема в него е подбряване на разбирането за същността на теориите на конспирацията, тяхното разпространение и противодействието на дезинформация, която те канализират. InTACT  разработва и модел за оценка на въздействието на конспиративните теории върху обществените системи, както и учебен модул, основан на метода на деконструкцията.

 • септември 2020

  The Art of De-biasing | Еразъм+

  The Art of De-biasing 2020-2023

  Erasmus+ 2020: 2020-1-UK01-KA204-078905

  Проектът надгражда успешно приключилата инициатива DE FACTO, с която поставихме проблема за мис- и дезинформацията в учебна и образователна среда. С него адресираме липсата на цялостен подход в подготовката на преподаватели по темата за когнитивните байъси, допринасяме за развиването на комуникативните умения на обучаваните, насърчаваме критичното мислене. 

 • септември 2020

  SKILLABILITY | Еразъм+

  Social inclusion and employability for people with disability 2020-2023

  Erasmus+ 2020: 2020-1-NL01-KA204-078905

  Skillability е инициатива, насочена към хора с увреждания, които искат да покажат своя талант и способности. Основни цели на проекта са да ги подкрепи в търсенето на възможности за допълнителен доход и финансова независимост и да намали зависимостта им от системата за социално подпомагане, да спомогне за развитието на техните предприемачески умения, да създаде възможности за дигитално обучение по нови умения или част от професия, да разшири техните контакти и социални мрежи, да намали негативния ефект от недостъпната физическа среда и географските затруднения. 

 • септември 2018

  DE FACTO | Еразъм+

  DE FACTO 2018-2020

  Erasmus+ 2018: 2018-1-BG01-KA202-048002

  Дълбоко вярваме, че в учебната и образователната среда няма място за подвеждаща информация и дезинформация. Както и че трябва да положим усилия и да намерим начини да се предпазим от съзнателна или несъзнателна манипулация. Затова създадохме DE FACTO. Това е нашият начин да приложим науката в услуга на учителите за подобряване на качеството на преподаване и учене. Набелязали сме четири основни научни стълба, които са в основата на нашия проект: рамките като мисловни контексти (Batheson, Lakoff),  системната причинност (Lakoff), мотивираното познание (Hughes, Zaki), еквивалентните и емфазни рамки (Chong, Druckman). Създадохме идейна рамка, която показва как влияят мис- и дезинформацията на образованието. Обобщихме основните видове дезинформация и разработихме набор от учебни казуси. Нашата колекция от инструменти е в помощ на всеки, който иска да научи повече за това как се създава дезинформация като начин да й се противостои.

 • септември 2018

  SKILLS+ | Еразъм+

  SKILLS+ – European Skills Competition for people with a labour disability 2018 – 2021

  Erasmus+ 2018: 2018-1-NL-01-KA204-038899

  Проектът поощрява включването на хора с увреждания в пазара на труда. Той се осъществява в сътрудничество със социални институции и други заинтересовани страни. Основната цел е да се повиши способността за заетост на хората с увреждания, което отговаря на хоризонталния принцип на ЕС за по-добро интегриране и социално включване като начин за постигане на справедливо и развито общество.

 • септември 2018

  SCIENCE FOR FUN | Еразъм+

  SCIENCE FOR FUN 2018 – 2021

  Erasmus+ 2018: 2018-1-NL01-KA201-038951

  Проектът търси атрактивни и ефективни начини за преподаване на наука. Иновативният обучителен модел привлича вниманието на учениците към науката по лесен и достъпен начин, като се стреми да отрива, поощрява и развива техните таланти. Проектът позволява на младите хора да осъзнаят, че науката може да бъде интересен и практически опит и допринася за професионалното развитие. Насочен е основно към ученици в начален етап, но поощрява изучаването на науките и в рамките на професионалното и висшето образование. 

 • септември 2017

  CoCOS | Еразъм+

  CoCOS – Co-created Courses through Open Source initiatives 2017-2020

  Еразъм+ 2017: 2017-1-BE02-KA203-034744

  Основната цел на проект CoCos е подобряване на качеството и ефективността на учене, посредством учебни материали създадени в съавторство и взаимодействие между различните участници в процеса на учене. Съвместното създаване на учебно съдържание е актуална тема в образованието, особено поради потенциала си да използва приноса на студенти, колеги преподаватели, практици, консултанти и експерти в дадена област при създаване на материали за курсове, които са в крак с бързо променящата се околна среда. Специално разработена онлайн платформа позволява структурирано съвместно разработване на образователни курсове от голям набор от сътрудници. 

 • септември 2017

  RED | Еразъм+

  RED – Reinforce Europeans Digital, Literacy and Numeracy Skills 2017-2020

  Еразъм+ 2017: 2017-1-NL01-KA204-035204

  Основната цел на проект RED е създаването на съвременна и иновативна платформа, която предлага индивидуален изходен тест за откриване на ниски нива на грамотност и математически умения. Тя съдържа образователни материали (видео и аудио), достъп до цифрови услуги на обществени организации и осигурява своеобразна пътна карта за връзка с тях. Целева група на проекта са възрастни с ниска грамотност и математически умения, отдалечени от обществото и/или пазара на труда, както и организации, които работят с тях. 

 • септември 2017

  IN PLACE | Еразъм+

  IN PLACE 2017-2020

  Еразъм+ 2017: 2017-1-CZ01-KA202-035426

  Целта на проекта е споделянето на добри практики за установяване на трайни и взаимноизгодни отношения между професионални училища и малки и средни предприятия (МСП). Проектът е насочен към подпомагане на сътрудничеството между професионалнитe училища и пазара на труда с цел да се даде възможност на учениците да получат практически трудов опит, а на бизнеса да се възползва от иновативното мислене и предприемаческия стремеж на учениците. Ползите и за двете страни се изразяват в повишаване на ефективното използване на информационни и комуникационни технологии в маркетинга. Проектът цели също така създаването на канали за сътрудничество между учители, ученици и МСП.

 • септември 2017

  ARTIFEX | Еразъм+

  ARTIFEX 2017-2020

  Еразъм+ 2017: 2017-1-BE02-KA201-034714  

  Фокус на проект ARTIFEX е обучението в областта на естествените науки, технологиите, инженерството и математиката (STEM) в иновативна учебна среда извън класните стаи. Проектът е насочен към обучението на учениците да решават проблеми с помощта на високотехнологично производствено оборудване със свободен достъп, каквото се предлага от обществени центрове като FabLabs и Makerspaces. Основна роля в процеса имат учителите и обучителите в тези центрове, които трябва да притежават необходимите компетентности, за да осъществяват ефективно STEM обучение. Крайният резултат е интерактивна отворена платформа за електронно обучение на учители, обучители на учители и STEM обучители. Създадена е библиотека с уроци по STEM със свободен достъп, както и тест за самооценка на STEM учители.

 • септември 2015

  iFlip | Еразъм+

  iFlip – Flipping the classroom in adult education 2015-2018

  Еразъм+ 2015: 15-204-012651

  Проект iFlip си е поставил за цел повишаване на информираността за метода на обучение, известен като „обърната класна стая“. Проектът ще работи с обучители от системата на обучение на възрастни и ще им помага да разработят и започнат да предлагат образователни продукти, базирани на този метод. Началната фаза на проекта е свързана с детайлно проучване на практиките на обучителите и нуждите на обучаваните, последвана от създаване на обучителен курс за обучаващи и неговото пилотно изпитване.

 • септември 2015

  MAPLE | Еразъм+

  MAPLE – Measuring Achievement and Progress of Pupils in Europe

  Еразъм+ 2015: 2015-1-UK01-KA201-013582

  Проект MAPLE е инициатива на 6 европейски държави, която цели да подпомогне работата на учителите по информатика, информационни технологии и компютърни науки. Проектът е базиран на модел за оценяване на ИТ компетентности и проследяване на напредъка на ученици на възраст от 10 до 16 години чрез компютърни тестове. Събраните данни позволяват да се правят сравнения и анализи, които могат да дадат ценна информация на учителите за това какви знания и умения в областта на компютърните науки притежават учениците им, без значение къде и по какъв начин са придобити.

 • септември 2014

  PARASKILLS | Еразъм+

  Paraskills 2014-2017

  Еразъм+ 2014: 2014-1-NL01-KA204-001215

  Проектът Paraskills създава базовата мрежа, инфраструктура и модел за национални и международни състезания за професионални умения на хора с увреждания.

  Прочетете финалния разказ за проекта и за емоциите около него тук! Една история с щастливо начало, среда и без край!

 • септември 2014

  DME | Еразъм+

  Diversity Management Extended 2014-2017

  Еразъм+ 2014: 2014-1-BE02-KA202-000436

  Проектът е фокусиран върху изследването на добрите практики на управление на многообразието в организациите, както и върху създаването и споделянето на инструменти за подкрепа на компаниите да подобрят политиките и процедурите си в тази област. 

 • септември 2013

  THESS | Еразъм+

  THESS – Tourism and Hotel Management Educational Soft Skills 2013-2015
  Transfer of Innovation 2013: 
  2013-1-SI1-LEO05-05348

  Проектът се състои в разработка и акредитиране на европейски квалификации в областта на хотелиерството и туризма. Квалификациите са акредитирани от британския регулатор на професионални квалификации и са свързани с Европейската квалификационна рамка.

 • септември 2013

  SENDI | Еразъм+

  SENDI: Special Education Needs and Disability Inclusion 2013-2015

  Transfer of Innovation 2013: 2013-1-ES1-LEO05-66586

  Разработка и акредитиране на квалификации за хора с увреждания и подкрепа за създаване на несубсидирана заетост.

 • септември 2013

  INVESTINGREEN | Еразъм+

  INVESTINGREEN Jobs and Skills

  Transfer of Innovation 2013: 2013-1-IT1-LEO05-04000

  Адаптиране на модел за институционална и финансова подкрепа за стартиращи предприятия в обхвата на сектора на зелената икономика.

 • септември 2011

  GEBOL | Еразъм+

  GEBOL: Getting European Business On-line 2011-2013
  Transfer of Innovation 2011:
  CZ/11/LLP-LdV/TOI/134007

  Подкрепа за малкия и среден бизнес при установяване на онлайн присъствие и осигуряване на учебна практика в средни общообразователни и професионални училища.

 • септември 2010

  SAFE | Еразъм+

  SAFE – Special needs Accreditation For Europe 2010-2012
  Transfer of Innovation 2010: UK/10/LLP-LdV/TOI-309

  Адаптиране на модел за оценяване и сертифициране на компетенции при ученици и възрастни със специални образователни потребности.

   

 • септември 2010

  Trainframe | Еразъм+

  Trainframe: Creating a CBL/CBT framework for practical use within training organisations 2009-2011
  Leonardo da Vinci Partnerships 2009: 2009-1-BG1-LEO04-01592

  Малък партньорски проект, който създава нова рамка за основано на компетентности учене и обучение (CBL/CBT) за практическа употреба от обучителни организации, която позволява да бъде проследено качеството на процесите и процедурите.

  Oтличен със знак за качество от ЦРЧР – България

 • септември 2009

  INGOTS | Еразъм+

  INGOTS (International Grades – Open Technologies) 2009-2011
  Transfer of Innovation 2009: UK/09/LLP-LdV/TOI-250

  Този проект значително разширява географския обхват на съществуващата и формално призната професионална сертификация за ИКТ умения на крайни потребители. Работим по разширяването, превеждането и адаптирането на критерии за оценка на умения и компетентности. Създадени са няколко национални INGOT центъра под методическото ръководство на TLM, Великобритания. Оценката на компетентности се извършва в специално създадена онлайн платформа, с вградена система, избираща на случаен принцип кой обучаван да бъде оценен и потвърждение от модератор, което гарантира еднаквост при подхода и цялостното управление на качеството. Проектът предлага солидно обучение за учители по процеса на оценка, а системата има вграден механизъм за подкрепа на оценителите. 

 • септември 2008

  2008-SV-01-BG-LLP-07103 Accreditation of Prior Learning

  2008-SV-01-BG-LLP-07103 Accreditation of Prior Learning

  Тази краткосрочна мобилност е финансирана от CEDEFOP. В удобния формат на уъркшоп и учебни посещения в редица компании и обучителни центрове в Холандия, директорите и администраторите на европейски професионални училища обсъждат различни иновативни модели за признаване на придобити компетенции. Това е функция на всички доставчици на професионално обучение, с цел да се постигне гъвкавост при признаването на вече съществуващи умения и компетентности.  

 • септември 2008

  E-Train | Еразъм+

  E-Train: E-learning in vocatonal training 2008-2010|
  Grundtvig Learning Partnerships 2008: 2008-1-DE2-GRU06-00041 2 

  Международното партньорство работи върху подход и модел за преход от традиционното преподаване към онлайн и електронно обучение. Проектът има за цел да подпомогне развитието на дигитално съдържание, въвеждане в работата с електронни обучителни платформи, промяна на нагласите в обучителните организации и подготовката на учители. 

  Отличен със знак за качество от ЦРЧР – България. 

 • септември 2003

  Training service for operators in the system of lifelong learning and professional training and active...

  Leonardo da Vinci Partnerships 2007: LLP-LDV/TOI/2007/IT/403

  Проектът е фокусиран върху създаването и интегрирането на система за подкрепа на операторите и заинтересованите страни в рамките на модел, който сближава доставчиците на обучение и публичните органи (например централни и местни правителствени агенции по заетостта). Основната цел е да синхронизира политиките с обучителните практики по един гъвкав и динамичен начин, който да осигури приемственост и устойчивост. 

 • септември 2003

  CERTISKILLS | Еразъм+

  CERTISKILLS – From skill to certification. Creation of models and instrument for the development of shared standards of skill within the system of education-training-employment. 2003-2006

  Pilot Projects: I/03/B/F/PP-154191

  Иновативен проект, предшественик на Европейската квалификационна рамка, който включва изследвани, разработени и валидирани модели и инструменти за установяване на стандарти за споделени умения, в системата на образованието-обучението-заетостта. Застъпено е създаването на подробни речници на компетентностите по професии, както и нов подход към разработването на описания за професиите.