ВНИМАНИЕ: ХОРИЗОНТ ЕВРОПА

„Хоризонт Европа“ е новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.), която е продължение на „Хоризонт 2020“. Общият бюджет на Програмата е 95,5 млрд евро., които ще бъдат насочени към укрепване на научните и технологичните основи на ЕС и европейското научноизследователско пространство (ЕНП),  към стимулиране на капацитета за иновации, конкурентоспособността и създаването на работни места в Европа, към осъществяването на приоритетите на гражданите и за съхраняването на европейския социалноикономическия модел и ценности, както и към преодоляване на общи предизвикателства като борбата с климатичните промени.

Структурата на „Хоризонт Европа“ е следната:

Стълб 1. Високи постижения в научната област

Стълб 2. Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост. В него са обособени 6 клъстера:

> Здравеопазване

> Култура, творчество и приобщаващо общество

> Гражданска сигурност за обществото

> Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство

> Климат, енергия и мобилност

> Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда

Стълб 3. Иновативна Европа

Във всяка страна от ЕС е изградена национална мрежа от контактни лица, чиято мисия е да спомогнат за активното участие и по-високата успеваемост на кандидатите с проекти към различните сектори на Програмата. Едно от контактните лица в клъстър 2 „Култура, творчество и приобщаващо общество“ е д-р Милена Колева-Звънчарова от екипа на Националния учебен център.