Предстоящо обучение във връзка с разработването на планове за равенство между половете като предварително условие за участие в „Хоризонт Европа“

Европейската комисия организира серия от обучения във връзка с разработването на планове за равенство между половете като предварително условие за участие в Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.). Първото обучение ще се проведе онлайн на 28 септември 2021 г. и е насочено към България. За участие са поканени институции, изследователски организации, висши училища в страната, както и всички заинтересовани страни в областта на научните изследвания и иновациите. Желаещите могат да заявят своето участие чрез попълване на този формуляр в срок до 6 септември 2021 г.

През настоящата година бе приета съществена промяна в правилата и изискванията за участие в програмата – условието потенциалните бенефициенти по „Хоризонт Европа“ да имат План за равенство между половете. Плановете ще бъдат задължително изискване към  институциите, научноизследователските организации и висшите училища за участие в програмата, като то ще започне да се прилага от 2022 г. От особено значение е организациите да започнат да подготвят своите планове още през 2021 г., за да имат достатъчно време за разработването и приемането им, както и за да не загубят възможност да получат финансиране по рамковата програма през следващата година, когато изискването ще влезе официално в сила.

Повече информация за кого е предназначено обучението и какви резултати от него са предвидени можете да прочетете на официалния уебсайт на ЕК.