Проект ALiCE | Платформа събира добри практики и инструменти, свързани с формативно оценяване

Предметът „Гражданско образование“ е своеобразен GPS за личностно развитие. Той отговаря за подобряване на критичното мислене у учениците и утвърждаване на европейски и демократични ценности като човешки права, демокрация, справедливост, доверие и солидарност. Формативното оценяване на знанията и уменията на учениците по предмета Гражданско образование има за цел да подобри качеството на учебния процес, предоставяйки на учителя актуална информация за напредъка на всеки ученик в реално време. Това оценяване представлява комбинация от дейности, които образуват цикъл – измерване на напредъка по поставените цели, установяване на пропуски, определяне на зони за подобрение и адаптация на бъдещото преподаване. Партньорите по проект AliCE от Белгия, България, Италия, Литва, Норвегия, Португалия, Словения и Чехия събират, изследват и разработват инструменти за формативно оценяване в направлението „Гражданско образование“.

https://eduface.app/