Доклад за практиките в STEM-обучението в Европа

В края на 2018-та година European Schoolnet (EUN) публикува, в рамките на проект Scientix 3 по програма „Хоризонт 2020“, доклад за състоянието на практиките в STEM-обучението в Европа. Докладът покрива пет основни области:

  1. Педагогически подходи, използвани при преподаването на STEM;
  2. Достъп до и използване на ресурси и материали;
  3. Професионално развитие и подкрепа за STEM-учители;
  4. Опит и образователно ниво в преподаването на STEM;
  5. Нагласи на учителите и влияние на обкръжаващата среда.

Съставителите на доклада са анализирали 3,780 анкети на обучители от 38 европейски държави.