Втори бюлетин по проект RED

Вторият от планираните общо пет бюлетина по проект RED, вече е публикуван и на български език RED_2-nd newsletter BG. Основните акценти в него са свързани с:

  • базов тест – онлайн инструмент, който помага за оценка на грамотността на потребителите;
  • „пътна карта“ – онлайн документ, който съдържа изчерпателна информация за местоположение, контакти, работно време и сфера на дейност на социални и здравни служби и институции;
  • уеб сайт на проект RED – достъпен, написан на разбираем език, напълно преведен на всички партньорски езици – холандски, италиански, български, испански, словенски и чешки.

Повече информация за проект RED: http://red-project.eu